တရား mp3

ဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ တရားသံမ်ား

 1. ၂၅-၅-၂၀၀၈ စကၤာပူႏုိင္ငံ မဂၤလ၀ိဟာရေက်ာင္း
 2. ၂၆ ၅ ၂၀၀၈ သုခေလးပါး တရားေတာ္၊ စကၤာပူႏုိင္ငံ မဂၤလ၀ိဟာေက်ာင္း
 3. ၃၁ ၈ ၂၀၀၈ စကၤာပူႏုိင္ငံ NTU Alumini
 4. ၂၈ ၁၂ ၂၀၀၈ စကၤာပူႏုိင္ငံ မဂၤလ၀ိဟာေက်ာင္း
 5. ဓမၼစၾကၤာ။ အနတၱလကၡဏသုတ္
 6. ပရိတ္ၾကီး (၁၁)သုတ္၊ ပါ႒ိအနက္
 7. ပဌာန္းပါ႒ိေတာ္။ အေနကဇာတင္ တရားေတာ္
 8. ဗဟုဒိတရသုတၱန္ တရားေတာ္ (၃၁ ၊ ၁၂ ၊ ၁၉၇၆)
 9. ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတၱာန္(၁)
 10. ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတၱာန္(၂)
 11. သံကိစၥသာမေဏ တရားေတာ္
 12. ဆေႏၵာ၀ါဒ သုတၱန္ (၁)
 13. ဆေႏၵာ၀ါဒ သုတၱန္(၂)
 14. ကာမသုတၱန္
 15. ကာမဇာတ္ တရား
 16. ဒကိၡဏ၀ိသုဒိၶေလးပါး တရားေတာ္
 17. နိေၾကဓ သာမေဏ တရားေတာ္
 18. ေကသမုတၱိသုတၱန
 19. သဒၵါႏွင့္ မစၦရိယတုိက္ပြဲ
 20. အႏုရုဒၶါ သုတၱန္ တရားေတာ္
 21. ေမတၱာ သုတၱန္ တရားေတာ္(၁)
 22. ေမတၱာ သုတၱန္ တရားေတာ္(၂)
 23. ဂီလာနသုတၱာန္
 24. ေ၀ဒနာႏုပႆနာ
 25. ၀ိဘက္ေတာ္(၁၂) ပါး တရားေတာ္ (၁)
 26. ၀ိဘက္ေတာ္(၁၂) ပါး တရားေတာ္ (၂)
 27. ၀ိဘက္ေတာ္(၁၂) ပါး တရားေတာ္ (၃)
 28. ၀ိဘက္ေတာ္(၁၂) ပါး တရားေတာ္ (၄)
 29. ၀ိဘက္ေတာ္(၁၂) ပါး တရားေတာ္ (၅)
 30. ၀ိဘက္ေတာ္(၁၂) ပါး တရားေတာ္ (၆)
 31. ၀ိဘက္ေတာ္(၁၂) ပါး တရားေတာ္ (၇)
 32. ၀ိဘက္ေတာ္(၁၂) ပါး တရားေတာ္ (၈)
 33. သဂၤါေလာ၀ါဒသုတၱန္(၁)
 34. သဂၤါေလာ၀ါဒသုတၱန္(၂)
 35. သဂၤါေလာ၀ါဒသုတၱန္(၃)
 36. သဂၤါေလာ၀ါဒသုတၱန္(၄)
 37. သဂၤါေလာ၀ါဒသုတၱန္(၅)
 38. သဂၤါေလာ၀ါဒသုတၱန္(၆)
 39. ကုဒါလပဏၱိတဇာတ္တရားေတာ္
 40. သာမေဏေက်ာ္ေလးပါး တရားေတာ္
 41. ၿဗသနတရားငါးပါး
 42. ကပ္ၾကီးသုံးပါး တရား
 43. ၀နေရာပသုတၱန္ တရားေတာ္
 44. မဂၤလ သုတၱန္နိဒါန္း
 45. အေသ၀နာစဗာလာနံ(၁)
 46. အေသ၀နာစဗာလာနံ(၂)
 47. ပဏၱိတာနဥၥေသ၀နာ(၁)
 48. ပဏၱိတာနဥၥေသ၀နာ(၂)
 49. ပူဇာစပူဇနိယ
 50. ပတိရူပေဒသ၀ါေသာစ
 51. ပုဗၺစကတပုညတာ
 52. အတၱသမၼာပဏိဓိစ
 53. ဗာဟုသစၥဥၥ မဂၤလာတရားေတာ္(၁)
 54. ဗာဟုသစၥဥၥ မဂၤလာတရားေတာ္(၂)
 55. ဘ၀တန္ဘုိး
 56. ဒါန(၃)ပါး တရားေတာ္
 57. ပါနိယဒါႏွင္႔ သိပၸဥၥ (၁)
 58. အနာထပိဏိေကာ၀ါဒသုတၱန္
 59. ပါနိယဒါႏွင္႔ သိပၸဥၥ
 60. ရာဟုလာ၀ါဒ သုတၱန္
 61. ၀ိနယသုသိကိၡတ
 62. သုဘာသိတ၀ါစာ
 63. မာတာပီတုဥပဌာနံ
 64. အနာကုလာစကမၼ ႏၱာ
 65. ဒါနဥၥ
 66. ဓမၼစရိယ
 67. ညတကာနဥၥသဂၤေဟာ
 68. အန၀ဇၨကမၼ
 69. အာရတီပါပါ
 70. မဇၨပါနာသံယေမာ
 71. အပၸမာေဒါစဓေမၼတု
 72. ဂါရ၀
 73. နိ၀ါတ မဂၤလာ
 74. သႏၲဳဌိ မဂၤလာ
 75. ကတညဳတာ မဂၤလာ
 76. ကာေလနဓမၼသာ၀န မဂၤလာ
 77. ခႏၱိ မဂၤလာ
 78. ေသာ၀စႆတာ မဂၤလာ
 79. သာမဏာနဥၥဒႆနံ မဂၤလာ
 80. ကာေလနဓမၼသာကစၦာ မဂၤလာ
 81. တပ မဂၤလာ
 82. ၿဗဟၼစရိယ မဂၤလာ
 83. အရိယာသစၥာနဒႆနံ မဂၤလာ
 84. နိဗၺာနသစၦိကိရိယာစ မဂၤလာ
 85. ေလာကဓမၼနကမၺတနိ မဂၤလာ
 86. အေသာတံ မဂၤလာ
 87. ၀ိရဇံ မဂၤလာ
 88. ေခမံ မဂၤလာ
 89. ဘာရသုတၱန္ တရားေတာ္
 90. ခုႏွစ္ေန႔ ဗုဒၶ၀င္ တရားေတာ္
 91. ေရႊအုိးၿမွဳပ္ တရား
 92. ဗုဒၶ၀ါဒ အေၿခခံ တရားေတာ္(၁)
 93. ဗုဒၶ၀ါဒ အေၿခခံ တရားေတာ္(၂)
 94. ဗုဒၶ၀ါဒ အေၿခခံ တရားေတာ္(၃)
 95. ဗုဒၶ၀ါဒ အေၿခခံ တရားေတာ္(၄)
 96. ဗုဒၶ၀ါဒ အေၿခခံ တရားေတာ္(၁)
 97. ဗုဒၶ၀ါဒ အေၿခခံ တရားေတာ္(၂)
 98. ကုိယ္က်င္႔တရားေတာ္
 99. ကာလတန္ဘုိး
 100. ဗုဒၶါႏုႆတိ ဘာ၀နာ
 101. ခရီးသြားရၿခင္း အက်ဳိးေက်းဇူး
 102. သူေတာ္ေကာင္းတရား (၇)ပါး
 103. ေမတၱာစြမ္းရည္ တရားေတာ္
 104. ဓမၼတန္ဘုိး တရားေတာ္
 105. အပၸမာဒ တရားေတာ္
 106. ဓမၼဒီပ တရားေတာ္
 107. ဒါန ကထာ
 108. ပဥၥကၱဒါယကာ တရားေတာ္
 109. ၿဗဟၼစါရသုတၱန္ တရားေတာ္
 110. ရဟန္းတစ္ပါး၏တန္ဘုိး တရားေတာ္
 111. မိလိႏၵႏွင္႔ အသွ်င္ နာဂေသန
 112. အၿမတ္ဆုံးတရားေလးပါး
 113. အၿမတ္ဆုံးတရားေလးပါး တရားေတာ္
 114. ဆြမ္းအႏုေမာဒနာ(ပုဏအမ်ဳိးသမီး)
 115. ေမဃိယ၀တၳဳ (စိတ္ၿပဳၿပင္နည္း)တရားေတာ္
 116. ဘုန္းကံၾကီးသူတုိ႔အတြက္ သာသနာ
 117. အရွင္မဟာ ကႆဖမေထရ္ ၀တၳဳ
 118. အၿမတ္တရား(၄)ပါး
 119. ဘ၀တန္ဘုိး တရားေတာ္
 120. ေမတၱာ ဘာ၀နာ
 121. ၀ိဇၨာႏွင္႔ စရဏ တရား
 122. ဂႏၻီရဥာဏ္
 123. မၿမတ္ဆုံးဥစၥာ တရား ၂ ပါး
 124. ဗုဒၶ၀ါဒီတရားေတာ္
 125. ေမတၱာအႏွစ္ခ်ဳပ္ တရားေတာ္
 126. ဗုဒၶဘာသာအေၿခခံတရား
 127. ပညာမပါ ပြဲမၿဖစ္ဘူး
 128. ကဆုန္လၿပည္႔ ဗုဒၶေန႔
 129. ၿမတ္ဗုဒၶသာသနာ႔ သမုိင္း တရားေတာ္ (၁)
 130. မတ္ဗုဒၶသာသနာ႔ သမုိင္း တရားေတာ္ (၂)
 131. သရဏဂုံ(၃)ပါး တရားေတာ္
 132. ထုတ္ၿပန္ၿခင္းႏွင္႔ ဆြဲေဆာင္ၿခင္း တရားေတာ္
 133. တဏွာဆုေတာင္း
 134. အဘိမၼာႏွင္႔ ၀ိပႆနာ တရားေတာ္
 135. သာမညဖလသုတၲန္
 136. ၿမတ္ဗုဒၶ ခ်ီးမြမ္းသည္႔ ေကာင္းမွဳတရားေတာ္
 137. သဒၵါႏွင္႔စာဂတရားေတာ္
 138. သုဇာတာ၀တၳဳ
 139. ခုဇၨတၲရာ၀တၲဳ
 140. သုဘဒၵသုတၲန္ တရားေတာ္
 141. ၀ိသာခါ၀တၳဳ
 142. သာမာ၀တီ၀တၳဳ
 143. မတ္ဗုဒၶ၏ ၀ါကြ်တ္မိန္႔ခြန္း
 144. တရားအက်ဥ္းခ်ဴပ္ ၄ပါး
 145. ၀ိဟာရေနနည္း ၃ ပါး
 146. ဒါနသည္ စစ္တုိက္ရသည္ထက္ခက္၏
 147. ဗုဒၶရတနာ႔ဂုဏ္ရည္(၁)
 148. ဗုဒၶရတနာ႔ဂုဏ္ရည္(၂)
 149. ဗုဒၶရတနာ႔ဂုဏ္ရည္(၃)
 150. ဗုဒၶရတနာ႔ဂုဏ္ရည္(၄)
 151. ဗုဒၶရတနာ႔ဂုဏ္ရည္(၅)
 152. ဗုဒၶရတနာ႔ဂုဏ္ရည္(၆)
 153. ဗုဒၶရတနာ႔ဂုဏ္ရည္(၇)
 154. ဒုလႅဘတရား(၅)ပါး
 155. ဗုဒၶဓမၼအက်ဥ္းခ်ဴပ္
 156. အာယုဒီဃေကာင္းမွဴ(၆)ပါး
 157. ကိသာေဂါတမီအပါဒါန္
 158. အစုန္ႏွင္႔အဆန္တရားေတာ္
 159. လသာတုန္ွဗုိင္းငင္ တရားေတာ္
 160. အခြင္႔သာခုိက္ လု႔ံလစုိက္
 161. ၿမတ္ဗုဒၶ၏ ဘ၀လမ္းညႊန္တရားေတာ္
 162. ဗုဒၶ ၊ ဓမၼ ၊ သံဃာ႔ လမ္းညႊန္တရား
 163. အဘိဏွ ၾသ၀ါဒ တရား
 164. ဥယ်ဥ္ၾကီးကုိေရေလာင္းပါ တရားေတာ္
 165. မိဘမ်ားကသားသမီးမ်ားအေပၚ ေမ်ွာ္လင္႔ခ်က္ ၅ ခ်က္
 166. ပရိနိဗၺာနသုတ္
 167. ေရာဟိနိမင္းသမီး
 168. နိေၿဂာဓ သာမေဏ
 169. ဘဒၵ၀ဂၢီညီေနာင္သုံးက်ိပ္
 170. သာသနာသုံးရပ္ တရားေတာ္
 171. အာနႏၵာေထရအပါဒါန္
 172. သာမေဏေက်ာ္ေလးပါး
 173. ၾသ၀ါဒတရား
 174. တဖုႆ ႏွင္႔ ဘလိကညီေနာင္
 175. ဗုဒၶဘိေသက မဂၤလာ
 176. ေ၀ႆႏၱရာသတၱိ သုတၱန္
 177. သံေ၀ဇနိယ ေလးဌာန
 178. ဗုဒၶခရီးစဥ္
 179. မရဏသတိ ကထာ
 180. မဂၤုလိမာလ
 181. ကုိးကြယ္ၿခင္းႏွင္႔ ဘာသာတရား
 182. အရွင္နာဂသိန္ႏွင္႔ အဘိဓမၼာ
 183. အသက္ရွည္ေၾကာင္း မဟာဓမၼပါလဇာတ္
 184. စိတၱသူၾကြယ္ အထၱဳပတိၱ
 185. ဗာကုလ ၀တၳဳ
 186. ဗာဟီရ အလုပ္ေပးတရား
 187. ကမၻာ႔ဗုဒၶတကၠသုိလ္ အဘိဓါန္
 188. သံေ၀ဂဥာဏ္ ႏွင္႔ သံေ၀ဂ ဘာ၀နာ
 189. ဗဟုသုတ ပေစၥက ဗုဒၶ
 190. ဘ၀ရည္ရြယ္ခ်က္ ၃ မ်ဳိး
 191. သာသနာ ၃ ရပ္
 192. ဘုရားအဆူဆူတုိ႔၏ အထကထာ
 193. သာသနာ၏ အက်ဥ္းခ်ဴပ္တရား
 194. သံေ၀ဂ ကဌာ
 195. ရဟန္းတစ္ပါး၏ တန္ဖုိး
 196. ပရိနိဗၺာန္ ႏွင္႔ နိဗၺာန္
 197. ဗုဒၶၿဖစ္စဥ္ႏွင္႔ ဓမၼ ၿဖစ္စဥ္
 198. အေပ်ာ္ဆုံးေန႔
 199. အႏွစ္သုံးပါး
 200. အားၿဖည္႔ တရားေတာ္
 201. အက်င္႔ႏွင္႔ အသိပညာ
 202. ဘိကၡဳအပရိ ဟာနိယ(၇) ပါး
 203. ကုသုိလ္ဆုိတာဘာလဲ
 204. သီလကထာ တရား
 205. ပညာကထာ တရား
 206. ၿမတ္ဗုဒၶ၏ ေထရ္ရ၀ါဒ
 207. ေထရ၀ါဒ
 208. ဓမၼဒူတ ကုိးဌာန
 209. ၀ဇီယာေထရ္ရီ
 210. ေသလာ ေထရ္ရီ
 211. သူရႆတီမယ္ေတာ္ ႏွင္႔ ၃၇ မင္းအေၾကာင္း
 212. စာလာေထရ္ရီ
 213. ဥပစာလာ ေထရ္ရီ
 214. ကာ႒ီကုရဂရိကာ ၀တၳဳ
 215. ကတိယာနီ ၀တၳဳ
 216. သိ႒ဓမၼ အၿမတ္တရား
 217. သုပၸိယ ၀တၳဳ
 218. သုပၸ၀ါသာ
 219. ဥတၲရာ
 220. နကုလမာတာ
 221. အရွိတရားႏွင္႔ အမွန္တရား
 222. ၿမတ္ဗုဒၶသရီ ပူဇာတရား
 223. ဓမၼဳေဒၵသ တရား ၄ ပါး
 224. ဓမၼရတန ဂုဏ္ရည္ (၁)
 225. ဓမၼရတန ဂုဏ္ရည္ (၂)
 226. သစၥာ ေမတၱာစြမ္းရည္
 227. ေကာင္းမွဴတန္ဖုိး
 228. သခၤတ ႏွင္႔ အသခၤတ
 229. ဗုဒၶသာသနာ ၿပန္႔ပြားေရး
 230. အေ၀းဆုံးေသာ အရာ၀တၴဳ ၂ မ်ဳိး
 231. စူ႒ေ၀ဒလႅ သုတၱန္ (၁)
 232. စူ႒ေ၀ဒလႅ သုတၱန္ (၂)
 233. စူ႒ေ၀ဒလႅ သုတၱန္ (၃)
 234. စူ႒ေ၀ဒလႅ သုတၱန္ (၄)
 235. စူ႒ေ၀ဒလႅ သုတၱန္ (၅)
 236. ဓမၼာဒါသ တရားေၾကးမုံ
 237. ပုေဏၰာ၀ါဒ သုတၲန္
 238. ပူရဏ ကႆဖ တိတၴိၾကီး
 239. ၀ကၠလိ သုတၲန္ (အဓိမာနိက)
 240. အႏွစ္ကုိးပါး
 241. ၿမတ္ဗုဒၶ၏ စြမ္းရည္ၿပ
 242. အရဟံဂုဏ္ေတာ္ ဗုဒၶႏုႆတိဘာ၀နာ ကမၼဌာန္း
 243. ဘုရားအဆူဆူတုိ႔၏ အဆုံးအမ
 244. ေကသမုတၲိ တရားေတာ္
 245. စိတ္ကိုဆုံးမနည္း
 246. လူ႔ဘ၀အဓိပၸါယ္
 247. သီလသည္ လူသားတုိင္းတို႔၏ ဘ၀
 248. ဣႆာ ႏွင္႔ မစၦရိယ
 249. အ၀ိဇၨာ မွ ၀ိဇၨာသုိ႔
 250. ကဏဆုေတာင္းခန္း
 251. သဗၺမဂၤလာ တရားေတာ္
 252. အပၸမာဒ တရားေတာ္(၁)
 253. အပၸမာဒ တရား (သတိတရား)(၂)
 254. အပၸမာဒ တရား (၃)
 255. အပၸမာဒ တရား (၄)
 256. ပါရမီ ဆယ္ပါး
 257. ရာဟုလာ သုတၲန္
 258. ၀န၀ါသီတိႆ သာမေဏတရားေတာ္
 259. ကိမတၲိယ သုတၲန္တရားေတာ္
 260. ဘာေပးရင္ဘာရမလဲ
 261. သပၸဴရိသ ဒါန သုတၲန္ တရားေတာ္
 262. သတၲဌာန ခုႏွစ္ပတ္ၿဖစ္စဥ္ ဗုဒၶ၀င္ တရားေတာ္
 263. အဘုိးအဘြားမ်ားအတြက္ သံေ၀ဂ တရားေတာ္
 264. အာဒိတၲသုတၲန္ တရားေတာ္
 265. မစၦရိယ သုတၲန္ တရားေတာ္
 266. ေသာကပါလ သာမေဏ တရားေတာ္
 267. သုပၸဗုဒၶ တရားေတာ္
 268. သာသနာကြယ္ေၾကာင္း တရားေပါင္း
 269. ေကာင္းမွဴ (၇)မ်ဳိး တရားေတာ္
 270. ၀ိဟာရအႏုေမာဓနာ
 271. သစၥာေလးပါး
 272. ေလာက၏သေဘာ
 273. ေမတၲာတရား
 274. ၿမတ္ဘုရား ေရႊတိဂုံ
 275. ခ်မ္းသာသုခ တရားေလးပါး
 276. ေလာကသုတၲန္
 277. ေဗာဓိ ပူဇာ
 278. ရာေဇာ၀ါဒ(မင္းက်င္႔တရား ၁၀ ပါး)(၁)
 279. ရာေဇာ၀ါဒ(မင္းက်င္႔တရား ၁၀ ပါး)(၂)
 280. ေမတၲာစြမ္းရည္
 281. အမိန္႔
 282. လိပ္ကေလးလုိေနပါ
 283. ေနနည္း ၃ နည္း
 284. ဧကရာဇ္မင္းၾကီး၏ ဘ၀နိဂုံး တရားေတာ္
 285. ငါ႔ေၾကာင္႔မဟုတ္ သူေၾကာင္႔မဟုတ္ တရားေတာ္
 286. လူမုိက္တုိ႔ သြားရာလမ္း
 287. လူမုိက္ေတြကိုပဲ စည္းရုံးလုိ႔ေနေတာ႔မယ္
 288. ေကာသလမင္းၾကီးရဲ႕ ေစာရၾကီးေတြ

အလွဴတကာအလွဴတြင္တရားအလွဴသည္အျမတ္ဆုံးျဖစ္၏

http://majjhimagonyi.info/ (အရွင္ေကာ၀ိဒ-မဇၥ်ိမဂုဏ္ရည္)
http://www.paauktawya.org/ (ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္)
http://www.phyusayadaw.com/ (ျဖဴးဆရာေတာ္)
http://www.theravada-3p.org/ (ဆရာဦးျမင့္လြင္-သန္႔တည္ပြား)
http://www.mogokinsightny.org/ (မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး)
http://realenlightenment.org/ (အရွင္ဥတၱမသာရ)
http://www.lknt.org/ (အရွင္ေလာကနာထ)
http://lknt115.blogspot.com/ (အရွင္ေလာကနာထ)
http://kathitwinemyanmar.blogspot.com/ (ကသစ္၀ိုင္၀ိပႆနာ ဓမၼရိပ္သာ)
http://www.dhammaduta.co.cc/ (အရွင္ေဆကိႏၵ-ဓမၼဒူတ)
http://www.mmebook.co.cc (ဦးဥာဏိသရ)
နီးစပ္ရာေလးေတြပါ မွ်ေ၀ေပးပါဦး
အလွဴတကာအလွဴတြင္တရားအလွဴသည္အျမတ္ဆုံးျဖစ္၏

ဤဆုိက္ေလးမ်ားျဖန္႔ေ၀ေပးခ်င္းျဖင့္ တရားအလွဴျပဳလုပ္ေပးနုိင္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: